خدمات آموزشی

کارشناسان آموزش
 
 
نام: علیرضا
نام خانوادگی: یزدان پناه
مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد مدیریت آموزشی
تلفن: 32720116 داخلی: 7515 
 
نام: آسیه
نام خانوادگی: افکار
مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد مدیریت آموزشی
تلفن: 32720116 داخلی: 7516
  
نام: زهرا
نام خانوادگی: عرب
مدرک تحصیلی: کارشناس علوم تربیتی
تلفن: 32720116 داخلی: 7522