افتخارات دانشکده پیراپزشکی و بهداشت فردوس

افتخارت دانشکده در امور آموزشی 

 

قبولی دانشجویان دانشکده در آزمون کارشناسی ارشد سال 99

آقای سعید پرنیان کارشناس ارشد پرستاری گرایش کودکان علوم پزشکی مشهد
آقای بهنام کارشناس ارشدپرستاری گرایش داخلی جراحی علوم پزشکی گناباد
آقای علی جانی مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی تهران
آقای مسلم ازغندی مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
 

قبولی اساتید در مقطع دکتری سال99

استاد محترم خانم خراسانی : دانشگاه تهران
استاد محترم خانم اسدی: دانشگاه شهید بهشتی تهران
استاد محترم مهندس ذاکری : دانشگاه علوم پزشکی یزد
 

قبول شدگان دانشجویان فوریت پزشکی در آزمون کاردانی به کارشناسی سال 1399

آقای علی صادق زارعی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
آقای رسول صمیمی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
آقای  احمدرضا مرکب رودی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
آقای مصطفی درودی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
آقای سجاد یزدان پناه، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند