طرح درس و دوره اساتید 
 

 

یکی از مهم ترین وظایف واحد برنامه ریزی درسی و آموزشی، طراحی و تدوین برنامه های سالیانه و راهبردی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی است که با طراحی و برگزاری کارگاه های درسی و آموزشی و با ایجاد توانائی های لازم و استفاده موثر از دانش، نگرش و مهارت های دست اندر کاران فعالیت های آموزشی جهت نهادینه ساختن اتکا بر روشهای پذیرفته شده علمی در فرایندهای آموزشی فعالیت می نمایند.

 

هدف

 

هدف کمیته برنامه درسی، تنظیم امور برنامه آموزشی و درسی دانشگاهی برای تربیت نیروی انسانی متعهد، متخصص و متناسب با نیازهای جامعه و ایجاد هماهنگی در فعالیت های آموزشی و استفاده بهینه از ظرفیت های موجود در جهت ارتقای سطح کیفی آموزشی دانشجویان است.

 

شرح وظایف

 

  • بررسی و نظارت بر فعالیت های مرتبط با واحد برنامه ریزی درسی در EDO دانشکده
  • برنامه ریزی و نظارت بر ارتقای دانش برنامه ریزی درسی در میان اعضای هیات علمی دانشکده
  • تدوین برنامه نظارت بر برنامه های آموزش گروه های آموزشی
  • بررسی و اصلاحات طرح درس و طرح دوره های اعضای هیات علمی بر اساس فلوچارت های تدوین شده در کمیته طرح درس/ طرح دوره و اطلاع رسانی به اساتید
  • به روز رسانی طرح درس/ طرح دوره در فرمت های جدید
  • صدور گواهی های طرح درس/ طرح دوره های تدوین شده
  • بارگذاری طرح درس/ طرح دوره های تایید شده، در سایت دانشکده
  • بررسی استفاده از آموزش الکترونیکی در تدریس و ارزشیابی
  • ارزشیابی برنامه های آموزشی و برنامه های درسی و عناصرآنها