ایران جوان بمان

ایران جوان بمان

سال 1403

سال 1403

سال جهش تولید با مشارکت مردم

دانشکده علوم پزشکی فردوس

دانشکده علوم پزشکی فردوس

قسمت آموزشی

اخبار

1403/04/30 فراخوان جذب نیروی تعهد خاص در رشته ی دکتری مدیریت اطلاعات سلامت جهت دانشکده علوم پزشکی فردوس

فراخوان جذب نیروی تعهد خاص در رشته ی دکتری مدیریت اطلاعات سلامت جهت دانشکده علوم پزشکی فردوس

فراخوان جذب نیروی تعهد خاص در رشته ی دکتری مدیریت اطلاعات سلامت جهت دانشکده علوم پزشکی فردوس

1403/04/17 برگزاری آخرین جلسه انجمن فناوری اطلاعات سلامت دانشکده علوم پزشکی فردوس

برگزاری آخرین جلسه انجمن فناوری اطلاعات سلامت دانشکده علوم پزشکی فردوس

برگزاری آخرین جلسه انجمن فناوری اطلاعات سلامت دانشکده علوم پزشکی فردوس

1403/04/11 شرکت دانشجویان و اساتید دانشکده علوم پزشکی فردوس و دانشکده بهداشت سرایان در انتخابات ریاست جمهوری

شرکت دانشجویان و اساتید دانشکده علوم پزشکی فردوس و دانشکده بهداشت سرایان در انتخابات ریاست جمهوری

شرکت دانشجویان و اساتید دانشکده علوم پزشکی فردوس و دانشکده بهداشت سرایان در انتخابات ریاست جمهوری

1403/04/09 برگزاری جلسه شواری آموزشی دانشکده با حضور ریاست و اساتید

برگزاری جلسه شواری آموزشی دانشکده با حضور ریاست و اساتید

برگزاری جلسه شواری آموزشی دانشکده با حضور ریاست و اساتید

1403/03/29 برگزاری آزمون آسکی پایان دوره کارآموزی دانشجویان مقطع کارشناسی فناوری اطلاعات سلامت در دانشکده علوم پزشکی فردوس

برگزاری آزمون آسکی پایان دوره کارآموزی دانشجویان مقطع کارشناسی فناوری اطلاعات سلامت در دانشکده علوم پزشکی فردوس

برگزاری آزمون آسکی پایان دوره کارآموزی دانشجویان مقطع کارشناسی فناوری اطلاعات سلامت در دانشکده علوم پزشکی فردوس

1403/03/26 جشن دانش آموختگی دانشجویان ورودی ۱۳۹۹  برگزار شد.

جشن دانش آموختگی دانشجویان ورودی ۱۳۹۹ برگزار شد.

جشن دانش آموختگی دانشجویان ورودی ۱۳۹۹ برگزار شد.

خدمات